O nás

  • Poslání organizace DRUG-OUT Klub, z.s.:

Posláním organizace je pomoc zdravotně postiženým osobám s různými defekty v oblasti civilizačních chorob.

Hlavním předmětem činnosti je vyhledávání zdravotně postižených osob, osob ohrožených závislostí či již závislých na toxických látkách s cílem pomoci těmto osobám. Trvale usilujeme o generální i individuální prevenci postižení civilizačními chorobami včetně závislosti na toxických látkách, propagaci zdravého způsobu života, zveřejnění možných alternativ odvykání,

Naše organizace  nabízí pomoc a  psychosociální podporu všem osobám, které jsou postiženy civilizačními chorobami včetně závislosti na výherních a hracích přístrojích, toxických a psychotropních látkách, osob ohrožených jinou sociální patologií. Usilujeme o sdružování fyzických a právnických osob ochotných pomoci při realizaci cílů sdružení včetně osob z okruhu rodinných příslušníků postižených.

Občanské sdružení aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním.

  • Cíle spolku DRUG-OUT Klub, z.s.:

Hlavním cílem poskytovaných služeb je sociální a zdravotní stabilizace klienta, jejímž důsledkem má být změna životního stylu, a tím omezení rizik spojených s dosavadním chováním. Veškeré cíle vycházejí z principu Harm Reduction a Public Heath – ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob.

  • Dlouhodobé cíle poskytovaných služeb:

poskytování služeb Harm Reduction, snižování dopadů injekčního užívání drog, rozšiřování povědomí o službách o.s. DRUG –OUT Klub, Zajištění větší informovanosti o infekčních onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.),rozvoj a podpora sociálních kompetencí klientů, poskytování sociální práce, Motivačního trénink, zprostředkování léčby,navazování a udržení kontaktu s uživateli drog, mapování drogové scény v Ústí nad Labem a Trmicích ,odstranění infekčního materiálu z veřejných prostor (ochrana obyvatel před  možnou nákazou),

  • Dílčí cíle poskytovaných služeb:

prohloubení navázaného vztahu s klientem s důrazem na změnu rizikového chování, podpora zvládání problematických důsledků vztahu a interakcí klienta a okolí, porozumění těmto problémům a zachování sociálního fungování klienta, u signifikantních osob uživatelů drog - snaha o postupnou změnu postojů a názorů souvisejících s drogovým problémem a postupné uvědomění si rozsahu problému a hledání cesty, jak pomoci jeho zvládání, dosahovaní změn u klientů v oblasti celkového zdraví (fyzického i duševního), sociálních kontaktů, v situaci s bydlením a prací, ve vztahu k policii, soudu a jiným institucím,stabilizace klienta, návrat do určité životní role, zlepšení kvality života.

  • Cílovou skupinu programu tvoří:

osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí starší 15ti let, problémoví uživatelé drog starší 15ti let, závislý uživatelé drog starší 15ti let,rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog

  • Programy DRUG-OUT Klub, z.s.:

Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program

  • Zaměstnanci DRUG-OUT Klub, z.s. ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
  • Principy práce:

·      nízkoprahovost - snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná. 

·      anonymita - je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat jak klienti, tak rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele. Ke vstupu do KC není potřeba osobních dokladů!

·      individuální přístup - služby jsou poskytovány všem uživatelům na základě jejich individuálních potřeb.

·      respektování svobodné vůle - klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uživatel má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. Uživatel se může svobodně rozhodnout službu ukončit.

·      veřejný přístup - veškeré služby Kontaktního centra jsou přístupné všem uživatelům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.

·      bezplatnost - všechny služby poskytované Kontaktním centrem  jsou bezplatné. (pouze poplatek za potravinový servis)

·      flexibilita - služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.

·      dodržování práv klientů - uživatelé se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.

  • Veřejný závazek - poslání, cíle, zásady, okruh osob:

Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace

Cílem programu je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze

Základním principem služeb je  snadná dostupnost,bezplatnost, nedirektivní přístup k uživatelům, respektování osoby         uživatele, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv represi

V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění …)

Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

·       osoby ohrožené drogou a drogovou závislostí starší 15ti let

·       problémoví uživatelé drog starší 15ti let

·       rodinní příslušníci, partneři a blízcí uživatelů drog

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.