Ambulantní adiktologické služby

Vedoucí služby: Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

Telefon: 720 347 918

E-mail: ambulance@drugout.cz

URL: http://www.adiambulance.cz

 

Poslání Adiktologické ambulance:

Posláním odborných adiktologických služeb je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně terapeutické činnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžnéhoživota bez užívání návykových látek, bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

 

Cíle Adiktologické ambulance:

Podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života

Zlepšení sociálního, zdravotního a psychického stavu osob ohrožených závislostí

Rozvoj a podpora sociálních kompetencí uživatelů služby

 

Cílová skupina:

 • Uživatelé návykových látek (včetně alkoholu), kteří se rozhodli pro abstinenci
 • Rodiče a blízcí uživatelů návykových látek a patologických hráčů
 • Klienti v substituční léčbě
 • Patologičtí hráči
 • Mladiství s problémem závislosti
 • Matky (s problémem závislosti) s dětmi, gravidní ženy
 • Osoby starší 50 let, osoby po propuštění z výkonu trestu s problémem závislosti

 

Provozní doba zařízení:

Pondělí        8.00 - 18.00

Úterý          8:00 – 12:00 (po 12h volejte na náš mobil)

Středa        8.00 - 18.00

Čtvrtek       8.00 - 18.00

Pátek         8.00 - 16.00

 

Poskytované služby:

 

Psychoterapie (individuální, párová, skupinová)

Psychoterapii vnímáme jako proces způsobující změny v osobnostní struktuře klienta. Klient přichází s určitou zakázkou, kterou s terapeutem začlení do terapeutické smlouvy.

Adiktologické vyšetření a poradenství

 Odborné vyšetření adiktologem při zahájení péče a následné kontrolní vyšetření v průběhu léčby.

Prevence relapsu

Podpora sebekontroly a posílení dovedností potřebných k předcházení užití návykových látek.

Skupiny pro rodiče a blízké

Rodiče, kteří zjistí, že jejich dítě je závislé na drogách, se ocitají ve velice tíživé situaci. Možnost setkávání s ostatními podobně „postiženými„ rodiči v rámci skupiny, jim pomáhá lépe se ve vzniklé situaci orientovat. Skupina je otevřená.

Skupiny pro patologické hráče

Společenství žen a mužů, kteří se vzájemně dělí o své zkušenosti tak, aby dokázali vyřešit svůj společný problém. Skupina je vedena psycholožkou.

Psychiatrická péče

Odborná psychiatrická pomoc je nedílnou součástí péče o závislé a nezbytná u léčby alkoholismu. U klientely zneužívající drogy se často vyskytují duální diagnózy. Např. deprese, psychotická onemocnění atd. Velmi důležitá je možnost předání klientů do další odborné péče, kterou naše zařízení není schopné poskytnout jako je např. gynekolog pro těhotné a matky, hepatolog apod.

Odborné sociální poradenství

Důležitou složkou ambulantní péče je odborné sociální poradenství. Abstinujícím klientům pomáháme s návratem do běžného života. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například vyřízení osobních dokladů, dávek finanční pomoci, ubytování, hledání zaměstnání apod. Zajištění následné péče.

Laboratorní diagnostická vyšetření

Zajistíme diagnostická vyšetření na přítomnost alkoholu a nelegálních návykových látek jsou pouze doplňkovým úkonem v péči o klienta, nejedná se však o terapeutický nástroj. Dále máme možnost klientům zajistit vyšetření na infekční onemocnění (HIV, syfilis, virové hepatitidy typu A, B, C) a pro ženy vyšetření na graviditu.

Spolupráce s institucemi

Spolupráce s ostatními kontaktními centry a s léčebnými zařízeními (terapeutické komunity a psy. léčebny) v regionu i v celé republice je pro zařízení našeho typu nezbytná. Spolupracujeme i se zařízeními následné péče, do kterých jim v případě zájmu zprostředkováváme nástup. Dále se při své práci neobejdeme bez oboustranné spolupráce se sociálními kurátory a pracovníky OSPOD, se kterými pravidelně uskutečňujeme případové klientské konference, PMS, Rubikon.

 

Nabízíme Vám:

 • Individuální přístup
 • Respektování svobodné vůle
 • Veřejný přístup.
 • Bezplatnost
 • Flexibilitu
 • Dodržování práv klientů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby
 • Aktivizaci klienta, podporu klienta v odpovědnosti za sebe
 • Propojení psychologické a sociální péče