Ambulantní adiktologické služby

Vedoucí služby: Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

Telefon: 720 347 918

E-mail: ambulance@drugout.cz

URL: http://www.adiambulance.cz

 

Poslání Adiktologické ambulance:

Posláním odborných adiktologických služeb je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně terapeutické činnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžnéhoživota bez užívání návykových látek, bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

 

Cíle Adiktologické ambulance:

 • Podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života
 • Zlepšení sociálního, zdravotního a psychického stavu osob ohrožených závislostí
 • Rozvoj a podpora sociálních kompetencí uživatelů služby

 

Cílová skupina:

 • Uživatelé nelegálních látek a alkoholu v ambulantním terapeutickém programu
 • Rodiče a blízcí uživatelů návykových látek a patologických hráčů
 • Klienti medikováni buprenorfinem
 • Patologičtí hráči
 • Rodiče užívající návykové látky
 • Uživatelé návykových látek, alkoholu, patologičtí hráči umístěni ve vazební věznici Litoměřice

 

Provozní doba zařízení:

Pondělí        8.00 - 18.00 (12.00 – 13.30 abstinenční skupina, 14.00 – 16.00 ordinace psychiatra)

Úterý          8.00 – 18.00 (16.30 – 18.00 skupina pro patologické hráče)

Středa        8.00 - 18.00 (16.30 – 18.00 skupina pro uživatele alkoholu – 1x měsíčně)

Čtvrtek       8.00 - 18.00 (16.30 – 18.00 rodičovská skupina)

Pátek         8.00 - 16.00

 

Poskytované služby:

 • Psychoterapie (individuální, párová, skupinová)– Psychoterapii vnímáme jako proces způsobující změny v osobnostní struktuře klienta. Klient přichází s určitou zakázkou, kterou s terapeutem začlení do terapeutické smlouvy. V této smlouvě je také sepsána dohoda o podmínkách a průběhu terapie. Psychoterapii poskytují klientům vždy pracovníci, kteří mají započatý či dokončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Psychoterapie probíhá jedenkrát týdně nebo jedenkrát za dva týdny.
 • Prevence relapsuPodpora sebekontroly a posílení dovedností potřebných k předcházení užití návykových látek. Jedná se o specifický psychoedukuační program k udržení abstinence, který je nedílnou součástí práce s klienty v ambulantním terapeutickém programu.
 • Psychiatrická péče- Odborná psychiatrická pomoc je nedílnou součástí péče o závislé. U klientely zneužívající drogy se často vyskytují duální diagnózy. Např. deprese, psychotická onemocnění atd. Součástí týmu naší služby je také psychiatr, kterého klienti mohou navštívit jedenkrát týdně.
 • Odborné sociální poradenství – Důležitou složkou ambulantní péče je odborné sociální poradenství. Abstinujícím klientům pomáháme s návratem do běžného života. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například vyřízení osobních dokladů, dávek finanční pomoci, ubytování, hledání zaměstnání apod.
 • Doprovod klientů - Klientům nabízíme možnost doprovodu se sociální pracovníkem na úřady a do ostatních typů služeb.
 • Laboratorní diagnostická vyšetření– Zajistíme diagnostická vyšetření na přítomnost alkoholu a nelegálních návykových látek. Ta jsou pouze doplňkovým úkonem v péči o klienta, nejedná se však o terapeutický nástroj. Pomocí vyšetření pouze kontrolujeme klientovu abstinenci, důležitá však je individuální práce s klientem, jakým způsobem spolupracuje, co všechno již dokázal atd. Dále máme možnost klientům zajistit vyšetření na infekční onemocnění (HIV, syfilis, virové hepatitidy typu A, B, C) a pro ženy vyšetření na graviditu.
 • Spolupráce s institucemi– Spolupráce s ostatními kontaktními centry a s léčebnými zařízeními (terapeutické komunity a psychiatrické nemocnice) v regionu i v celé republice je pro zařízení našeho typu nezbytná. Sdělujeme si navzájem nové informace o zařízeních, nové možnosti péče, nebo třeba aktuální možnosti nástupu pro klienty. Pochopitelně ze stejných důvodů spolupracujeme i se zařízeními následné péče(doléčovací zařízení, ambulantní léčebné programy, denní stacionáře apod.), do kterých jim v případě zájmu zprostředkováváme nástup. Dále se při své práci neobejdeme bez oboustranné spolupráce s pracovníky odboru sociálních věcí (kurátory, soc. pracovníky), se kterými pravidelně uskutečňujeme případové klientské konference.
 • Zajištění další odborné lékařské péče– Velmi důležitá je možnost předání klientů do další odborné péče, kterou naše zařízení není schopné poskytnout (např. gynekolog pro těhotné a matky, hepatolog apod.).  Vzhledem k výborné spolupráci s Krajskou zdravotní nemocnicí v Ústí nad Labem, není pro nás nepřekonatelné zajištění odborných lékařských služeb.
 • Telefonické/internetové poradenství-  Klient nás může kontaktovat na telefonním čísle poradenské linky v provozní době zařízení nebo pomocí emailové poradenské adresy, kdy odpověď dostane do 5 dnů od přijetí dotazu. Poradenství v oblasti užívání návykových látek, možností léčby a problematiky spojené se závislostním chováním (vztahy v rodině, sociální stabilizace, infekční choroby) lze poskytnout anonymně. V případě potřeby pracovník předá klientovi kontakt na vhodnou instituci.
 • Odborná adiktologická péče-  Odborné vyšetření adiktologem při zahájení péče. Pracovník zjistí problematiku škodlivého užívání, míry problematiky závislostního chování a na základě zjištěných informací nabídne klientovi vhodné služby (individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie, odborné sociální poradenství, edukační program apod.). Výstupem diagnostického procesu je individuální plán klienta, jeho zakázka a cíl.
 • Pomoc v krizi – Klientům, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, jsme schopni zajistit základní ošacení a potravinový balíček, případně zprostředkovat kontakt se zařízením, které jim pomoc poskytne. Součástí pomoci je také poskytnutí krizové intervence.
 • Skupina pro abstinující klienty– Skupina je určena pro klienty v substitučním programu. Skupinová práce je zaměřená na různé problémové nebo potenciálně problémové oblasti života klienta, její součástí je nácvik komunikačních dovedností, zvládání rolí apod. Nejedná se o systemickou skupinovou psychoterapii, práce má spíše charakter poradensko – edukativního kontaktu. Tento prvek péče je u cílové skupiny velmi důležitý, v substitučním programu získají preskripcí legální náhražku drogy, neučí je to však, jak zvládat běžné situace za „střízliva“, jak komunikovat s lidmi, jak řešit situace, které v době užívání drog odkládali (např. dluhy, bydlení, zaměstnání apod.). Z toho důvodu je nutné do péče o klienty v substitučním programu zařadit také tuto službu.
 • Skupina pro patologické hráče- Jejím cílem je nejen předcházení, popř. zvládnutí relapsu, ale také rozvíjení schopností nutných pro dlouhodobé udržení abstinence, jako např. zvládání bažení (včetně skrytého), hledání či posilování motivace k trvalé abstinenci a práce s emocemi a mezilidskými vztahy klientů, praktické tipy v běžném životě (např. držení finančního obnosu, návštěva restauračních zařízení, kde jsou automaty, řešení dluhové problematiky apod. Základním smyslem skupiny je pak osobnostní rozvoj jejích členů a rozšiřování osobní svobody skrze sebeuvědomování a přijetí zodpovědnosti za sebe sama. Skupinu navštěvují klienti v různé fází závislostního chování (např. klienti po absolvování residenční léčby v psychiatrické nemocnici, klienti na počátku boje se svou závislostí, klienti po výkonu trestu apod). Sdílení jejich zkušeností, vzájemná interakce je velmi přínosná pro snazší zapojení do běžného života. Skupina má podporující a edukativní charakter.
 • Skupina pro rodiče a blízké– Skupinová práce s blízkými osobami uživatelů drog je neodmyslitelnou součástí péče o závislé osoby. Řada výzkumů zdůrazňuje význam zapojení signifikantních osob uživatelů alkoholu, drog a patologických hráčů – tj. jejich rodinných příslušníků, partnerů, případně dětí či dalších příbuzných a přátel do procesu jejich léčby nejméně ze tří následujících důvodů: 1) blízké osoby mohou hrát významnou roli ve vývoji a udržování problémů spojených s užíváním návykových látek 2. signifikantní osoby jsou významným zdrojem podpory a pomoci pro uživatele drog v průběhu jejich léčby i po ní. 3) blízké osoby uživatelů drog strádají v důsledku různých forem jejich chování spojených s užíváním drog jako jsou např. násilí, krádeže, lhaní, manipulace, náladovost, nedostatečná komunikace atd. Významnou výhodou skupinové práce je to, že členové skupiny mohou čerpat z praxe ostatních zúčastněných, kteří mají osobní zkušenost s životem s osobou závislou, a právě proto se mohou navzájem podporovat, chápat a poskytovat své životní prožitky.
 • Skupina pro uživatele alkoholu– Jedná se o motivační skupinu pro osoby bojující se závislostí na alkoholu. Na skupině naleznou klienti bezpečný prostor pro společné rozhovory o potížích s alkoholem. Skupina je vhodná také pro ty, kteří se chtějí zorientovat ve své situaci a zjistit, zda už mají v těchto oblastech problém. Je zde také možnost řešit aktuální potíže. Klienti zde mohou získat nebo upevnit své rozhodnutí změnit nevhodné návyky v podpůrném prostředí lidí s obdobným cílem. Také zde mohou získat představu, jaká forma léčby by pro ně mohla být vhodná. Podmínkou pro vstup do skupiny je absolvování vstupního rozhovoru.
 • Práce s klienty v konfliktu se zákonem - penitenciární péče (terénní forma) a postepenitenciární péče:

a)      individuální adiktologické poradenství realizované na půdě VV Litoměřice

b)      motivační skupiny pro vazebně vězněné, realizované na půdě VV Litoměřice

c)       práce s osobami před výkonem či po propuštění z výkonu vazby či VTOS, osoby v konfliktu se zákonem

d)      práce s rodinou a blízkými osobami stíhaných a vězněných osob

e)      korespondenční práce

 

Nabízíme Vám:

 • Individuální přístup
 • Respektování svobodné vůle
 • Veřejný přístup.
 • Bezplatnost
 • Flexibilitu
 • Dodržování práv klientů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby
 • Aktivizaci klienta, podporu klienta v odpovědnosti za sebe
 • Propojení psychologické a sociální péče