Intenzivní monitoring výskytu infekčního zdravotního materiálu v okolí školských zařízeních a jeho bezpečná likvidace

Obsah programu:
Projekt se zabývá snižováním rizik spojených s náhodným kontaktem dětí a žáků ústeckých mateřských a základních škol s odhozenými použitými injekčními stříkačkami. Dále řeší kontrolu v okolí mateřských a základních škol, sběr infekčního materiálu (princip public health) a informování dětí a žáků v těchto zařízeních prostřednictvím letáků.

Cíle programu:

 • Cílem aktivit je zabránit tomu, aby se děti, žáci a učitelé mateřských a základních škol nedostali do kontaktu s infekčním materiálem.
 • Minimalizace poranění o infikovaný použitý infekční materiál u dětí, žáků a učitelů MŠ a ZŠ.
 •  Předání informací o rizicích spojených s kontaktem s infekčním materiálem, informace o první pomoci při poranění o infikovanou jehlu
 •  Pravidelnou depistáží v okolí mateřských a základních škol vytipovat riziková místa (výskyt infikovaného materiálu).
 •  Tyto rizikové oblasti monitorovat a sběrem snížit počet odhozených použitých injekčních stříkaček.
 •  Eliminovat možnost poraněním s infikovanou injekční jehlou
 •  Informovanost žáků a učitelů o rizicích spojenými s kontaktem s infikovaným materiálem
 •  Podání informací o první pomoci při poranění o infikovanou jehlu

Zapojení do Projektu Zdravé město Ústí nad Labem
O.s. DRUG – OUT Klub je členem koordinační skupiny pro osoby ohrožené drogou, dále je součástí Komunitního plánování péče a participuje na jeho tvorbě.
Také se každý rok účastní akcí pro veřejnost, zaměřený na podporu zdraví a propagaci zdravého životního stylu. Největší z nich jsou Týdny pro duševní zdraví, kde máme na Lidickém náměstí vlastní prezentační stánek. Realizujeme Den otevřených dveří a tiskovou konferenci.
Tímto inovativním projektech chceme podpořit projekt Zdravé město Ústí nad Labem, a pomoci tak vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel města Ústí nad Labem.

Počet zúčastněných lidí cílové skupiny:
V tomto inovativním projektu jsme zmapovali okolí 31 mateřských škol a 27 škol základních, včetně základních škol praktických či speciálních. Zřizovatelem těchto školských zařízení je Magistrát města Ústí nad Labem. 99% cílové skupiny jsou obyvatelé města Ústí nad Labem

Přímí beneficienti

 •  děti a žáci mateřských a základních škol
 •  učitelé mateřských a základních škol
 •  ostatní personál mateřských a základních škol (např. uklízečky)

Nepřímí beneficienti

 •  lidé žijící v okolí školních zařízení
 •  město Ústí nad Labem

Výstupy projektu
Terénní program se od začátku svého provozu, tj. od roku 1996, zabývá mapováním drogové scény ve městě Ústí nad Labem. Během 13letého fungování projektu se území jeho působnosti postupně rozšiřovalo a v současné době monitorují terénní pracovníci nejen centrum města, ale také ostatní městské části (např. Krásné Březno, Předlice, Střekov atd.) a přilehlá města a obce (např. město Trmice).
Jako nejvíce problémová oblast z hlediska výskytu injekčního materiálu se jeví Krásné Březno.
V roce 2009 terénní pracovníci nalezli a bezpečně zlikvidovali 1 018 kusů injekčního materiálu.
Vzhledem k vysokému počtu nalezeného infekčního materiálu považujeme za důležité, aby oba projekty, Terénní program i Intenzivní monitoring v okolí školních zařízeních, byly i budoucnu nadále podporovány, neboť jsou významnou součástí péče o občany. Povědomost o programech, jejich činnosti i samotný sběr injekčních stříkaček snižují nebezpečí poranění a tedy i riziko možné nákazy infekčními chorobami. Proto bychom rádi v této činnosti i nadále pokračovali.
Výstupem projektu jsou mapy města s vyznačenými rizikovými místy, tedy lokalitami s výskytem infikovaného materiálu, které byly předány ředitelům MŠ a ZŠ.