Mluvme s dětmi o infekci

Tento projekt představuje program zdravotně preventivního charakteru pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Terénní program pro uživatele návykových látek umožnil dobře poznat rizikové oblasti výskytu infekčních onemocnění např. hepatitis A a C, HIV, lues, průjmové nemoci atd. Jedná se zejména o sociálně vyloučené lokality, kde žijí ve výrazné převaze obyvatelé romského původu. Významnou část tvoří závislí jedinci, kteří žijí v rodinách, kde ve společné domácnosti bydlí děti, pro které je aplikace drogy rodinným příslušníkem a výskyt použitého infekčního materiálu normou. Nepovažují-li děti injekční jehly za riziko možné nákazy, je zřejmé, že dříve či později k nákaze dojde. Infekční odpad se nevyskytuje jen v bydlišti rodiny, ale i na ulicích, hřištích, kde si děti hrají.

Cílová skupina:
Romské děti ze sociálně vyloučených lokalit ve věku 8 až 15 let.
Pro realizaci projektu jsme využili fakt, že romské děti navštěvují základní nebo speciální školu. Oslovili jsme tedy školy, kam romské děti docházejí (ZŠ praktická Neštěmice, ZŠ Předlice, Speciální ZŠ a Praktická škola v Trmicích) a ve městě Trmice též  nízkoprahový klub Zefyríno o.s. Romano Jasnica. Oproti předloženému projektu jsme program rozšířili o spolupráci se Základní školou praktickou Střekov.

Cíle programu:
Cílem programu je, aby děti, které žijí v nestandardních životních podmínkách, byly uchráněny před nákazou některých závažných infekčních nemocí. Předáváním potřebných informací usilujeme o minimalizaci zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Pokoušíme se umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé situace.

Dílčí cíle projektu:
Cílem projektu bylo zkontaktovat co největší počet romských dětí a zábavnou formou jim předat potřebné informace o možných hrozbách, které ze života ve skupině obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, kde se vyskytují i drogově závislí jedinci, vyplývají. Pracovníci dětem poskytli především informace o infekčních chorobách (příznaky, léčba, ale zejména ochrana proti nim). Hovořili s nimi i na další různá témata, například: jak poskytnout první pomoc, co dělat, když se poraní o injekční stříkačku, jak se zachovat, pokud je na ulici osloví cizí člověk a to při různých situacích a na koho se mohou obrátit, jestliže třeba naleznou pohozenou jehlu či znají někoho, kdo užívá drogy. V rámci dlouholeté spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí n.L. máme k dispozici infomateriály týkající se infekčních onemocnění v romštině, které pracovníci využívají pro práci se staršími dětmi.

Tým pracoval, až na dvě výjimky, s maximálním počtem dětí 15. Program byl koncipován jako interaktivní beseda, což představuje aktivní zapojení dětí. Na závěr každého bloku, tzn. program pro jednotlivé skupiny z každé věkové kategorie, byla pro děti uspořádána vědomostní soutěž, která se dotýkala probraných témat. Děti byly odměněny
V rámci projektu byli osloveni zástupci čtyř základních škol (Základní škola Praktická Neštěmice, Speciální základní škola a Praktická škola v Trmicích, Základní škola Předlice a Základní škola Praktická Střekov) a Informačního a poradenského centra občanského sdružení Romano Jasnica Trmice. Do programu bylo zapojeno celkem 195 dětí ve věkových kategoriích 8 – 10, 11 – 13 a 14 – 15 let.

Projekt Mluvme s dětmi o infekci zaujal také náměstkyni primátora, Bc. Zuzanu Kailovou, která dohlíží na realizaci mezinárodního projektu Zdravé město, garantovaného Světovou zdravotní organizací (WHO), jehož cílem je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel města. Vzhledem k tomu, že záměr našeho projektu plně odpovídá výše zmíněným cílům projektu Zdravé město, byl tento finančně podpořen také Magistrátem města Ústí nad Labem.
Výrazná podpora přišla také ze strany romské koordinátorky Krajského úřadu Ústeckého kraje, Mgr. Lenky Balogové, která byla osobně přítomna na pracovní schůzce realizačního týmu s ředitelem Základní školy v Předlicích Mgr. Oldřichem Bartákem.
Projekt bude též v letech 2010 – 2013 součástí 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem, zařazen jako cíl Primární prevence a monitorování drogové scény.
Na základě předložených skutečností a našich zkušeností doufáme, že projekt bude v následujícím roce opět finančně podpořen a o. s. DRUG – OUT Klub bude moci svou působnost v tomto směru i rozšířit tak, aby se programu mohlo zúčastnit daleko více dětí ze sociálně vyloučených lokalit, žijících často přímo mezi drogově závislými členy vlastní rodiny.