Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

Vedoucí služby: Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

Telefon: 607 451 588

E-mail: poradna@drugout.cz

URL: http://www.deti.adiambulance.cz/

 

Poslání Krajské adiktologické ambulance a poradny pro děti a dorost (zkratka KAAPDD):

Posláním KAAPDD je nabídnout a zajistit pomoc cílové skupině dětí a mladistvých (10 -18 let), kteří jsou v tíživé životní situaci a řeší problém s návykovým chováním (návykové látky látkového i nelátkového charakteru). Pomoc je koncipována nejen konkrétně na skupinu dětí a mladistvých, ale i na jejich zákonné zástupce, kteří jsou za nezletilé zodpovědní.

Jde o snižování negativních důsledků rizikového chování, zajištění fyzické a psychické soběstačnosti jedinců pomocí sociálně terapeutické činnosti, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života bez užívání návykových látek/činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

KAAPDD zároveň usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky, které ze zneužívání návykových látek vyplývají.

 

Cíle KAAPDD:

 • Preventivní působení a edukace cílové slupiny
 • Poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při řešení aktuální problematické situace klienta vzniklé v souvislosti s návykovým chováním
 • Předcházení prohloubení krize, negativní situace a snaha zabránit následným možným komplikacím
 • Motivace klienta k dalšímu postupu v léčbě
 • Podpora klienta v abstinenci
 • Pomoc v krizi, opora, naděje
 • Resocializace a motivace ke změně životního stylu
 • Zlepšení zdravotního stavu
 • Sociální stabilizace
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
 • Zlepšení mezilidských vztahů
 • Snaha o zapojení blízkých osob do řešení situace vzniklé návykovým chováním, jejich edukace a podpora
 • Podpora klienta v udržení žádoucí změny
 • Rozvoj kompetencí klienta k samostatnému řešení možné budoucí nežádoucí situace či její prevence
 • Spolupráce s dalšími organizacemi (zprostředkování potřebné odborné péče), které mohou pomoci v řešení nepříznivé situace způsobené adiktologickou poruchou, duální diagnózou atp.

 

Cílová skupina:

Spodní věková hranice uživatelů je 10 let, horní věková hranice je 18 včetně.

 • Mladiství do 18 let včetně, kteří jsou ohroženi závislostí na návykových látkách
 • Mladiství do 18 let včetně, kteří jsou ohroženi nelátkovou závislostí
 • Rodiče a blízcí osob ohrožených látkovou či nelátkovou závislostí do 18 let včetně

 

Provozní doba zařízení:

Pondělí      10:00 – 18:00

Úterý         12:00 – 17:00

Středa        8:00 – 18:00

Čtvrtek      12:00 – 17:00

Pátek         8:00 – 16:00

 

Poskytované služby:

Diagnostika:

Jedná se o odborné komplexní vyšetření klienta adiktologem a psychiatrem, kdy je přítomen nejen klient, ale i jeho zákonný zástupce. V indikovaných případech je diagnostika doplněna vyšetřením klinické psycholožky. Diagnostická fáze trvá 3 až 5 sezení, na základě zjištěných informací je klientovi vytvořen plán péče.

Case management:

Po diagnostické fázi následuje individuální plán péče. Klientovi je přidělen klíčový pracovník, který s ním pracuje jedenkrát týdne.

 Adiktologické poradenství:

 Poradenství je vedené adiktologem, jehož cílem je navození změny, podpora v abstinenci a získání   nových dovedností a návyků. Součástí práce je prevence relapsu a motivační rozhovory. Bude probíhat individuální i skupinovou formou.

Odborné sociální poradenství pro děti a rodiče:

 Aktivity zaměřené na sociální stabilizaci klienta. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například pomoc a podpora při vyřízení osobních dokladů, volnočasových aktivity, hledání zaměstnání apod.

Socioterapie a nácvikové programy:

Terapeutické a podpůrné aktivity, které jsou zaměřeny na posílení motivace ke změně, nácvik sociálních a komunikačních dovedností či posílení dovedností seberegulace.

Psychoterapie, rodinná terapie, krizová intervence:

Rodinná terapie je oblastí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy a snaží se pomoci tyto problémy překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Pokud se jedná o dětského klienta, považujeme rodinnou terapii jako stěžejní metodu intervence.

Laboratorní diagnostická vyšetření v indikovaných případech: (pouze na základě písemného souhlasu zákonných zástupců)

Diagnostická vyšetření na přítomnost alkoholu a nelegálních návykových látek jsou pouze doplňkovým úkonem v péči o klienta, nejedná se o terapeutický nástroj. Dále máme možnost klientům zajistit vyšetření na infekční onemocnění (HIV, syfilis, virové hepatitidy typu A, B, C) ve spolupráci s pediatrem.

Spolupráce s institucemi

Spolupráce s dalšími odbornými institucemi (např. SAS, Magistrát města, ÚK, Středisko výchovné péče Děčín a Ústí n. L., detoxifikační oddělení Nemocnice milosrdných sester v Praze, Terapeutická komunity Karlov, Cesta Řevnice apod.) probíhá zejména v rámci case managementu. Metodická spolupráce probíhá s odborem zdravotnictví, sociálních věcí ÚK, SNN ČLS J. E. Purkyně atd.

 

Nabízíme Vám:

 • Nízkoprahovost
 • Individuální přístup
 • Respektování osoby a její svobodné vůle
 • Veřejný přístup
 • Bezplatnost
 • Flexibilita
 • Dodržování práv klientů
 • Dostupnost
 • Nedirektivní přístup
 • Diskrétnost
 • Přístup založený na prevenci