Poradna pro závislosti Varnsdorf

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008116

Vedoucí služby: Mgr. et Bc. Ilona Šulcová

Telefon: 420 778 506 392

E-mail: poradna.varnsdorf@drugout.cz

Adresa: Poštovní 1254, 404 47, Varnsdorf - budova bývalé polikliniky (přízemí vpravo)

 

Posláním Poradny pro závislosti je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně poradenské činnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možně míře zapojení do běžného života bez užívání návykových látek a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.  

Cíl projektu:
Cílem projektu je poskytnutí odborných informací a podpory rodinným příslušníkům s cílem získat dítě ohrožené závislostí do adiktologické péče.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zvýšit informovanost ohrožené veřejnosti o možnostech prevence patologických jevů.
 2. Přispět k pocitu bezpečí obyvatel města Varnsdorf.
 3. Posílení spolupráce s navazujícími organizacemi za účelem upevnění pozitivní změny klienta.


Cílová skupina:

 • Osoby blízké (zejména rodiče) uživatelů návykových látek a osob ohrožených závislostním chováním.
 • Osoby nad 15 let ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách. Jedná se zejména o uživatele nelegálních návykových látek (THC, pervitinu i opioidů), dále také uživatele alkoholu a osoby s problémem patologického hráčství.

Provozní doba zřízení:

Pondělí 9,00 – 18,00

Úterý     9,00 – 16,30

Středa    9,00 – 18,00

Čtvrtek   9,00 – 16,30

Pátek      9,00 – 16,00

Poskytované služby:

 • Odborné sociální poradenství – pomoc při sociální stabilizaci. Tato služba zahrnuje široké spektrum činností a intervencí, jako například pomoc a podpora při vyřízení osobních dokladů, volnočasových aktivit, doučování, hledání zaměstnání apod.
 • Adiktologické poradenství – poradenství v oblasti závislostí, zjištění míry problematiky závislostního chování a na základě získaných informací vyhledání vhodné služby (ambulantní léčba, residenční léčba apod.).
 • Motivační trénink ke změně rizikového chování – aktivity, které se zaměřují na procesy změny a rozhodování, podporu vnitřní motivace při změně chování.
 • Pomoc v krizi - Zprostředkování kontaktu se zařízením, které jim pomoc poskytne okamžitou pomoc. Součástí pomoci je také poskytnutí krizové intervence.
 • Doprovody - V případě potřeby terénní pracovník provede asistenci klienta do spolupracující instituce ve městě Varnsdorf.


Nabízíme vám:

 • Individuální přístup – služby jsou poskytovány všem uživatelům služby na základě jejich individuálních potřeb.
 • Respektování svobodné vůle – klademe důraz na to, aby uživatel služby měl možnost volby. Je nezbytné respektovat ji, pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Uživatel služby má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Uživatelům služby pomáháme rozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život. Uživatel služby se může svobodně rozhodnout službu ukončit.
 • Veřejný přístup – veškeré služby poradny jsou přístupné všem uživatelům služby bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.
 • Bezplatnost – všechny služby poskytované Poradnou pro závislostí jsou bezplatné.
 • Flexibilitu – reagujeme na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů služby a drogové scény.
 • Dodržování práv klientů – uživatelé služby se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto vytváříme podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení. Tedy umožnit jim zažít korektivní zkušenost a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti. Zaměstnanci dodržují profesní etické kodexy.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby – je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Aktivizaci klienta, podporu klienta v odpovědnosti za sebe sama – poskytování služby je koncipováno tak, aby klient řešil svou obtížnou životní situaci sám, případně s adekvátní podporou zaměstnanců poradny. K tomu je efektivně využíván systém individuálního plánování poskytování služby, kde klient formuluje své osobní cíle.