Terénní program

Posláním Terénního programu je zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Terénní program je zaměřen na poskytování služeb sociální péče komunitě pouličních uživatelů drog. Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž primárním cílem u nich nemusí být abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction). Jenž se v budoucnu odrazí ve snadnějším zapojení do běžného života ve společnosti. Nedílnou součástí Terénního programu je také ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob (princip Public Heath)

Nabízíme tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle Terénního programu:

 • minimalizace zdravotních a sociálních komplikací,
 • omezení šíření infekčních chorob,
 • zajištění větší informovanosti o infekčních, onemocněních (HIV, hepatitidy, atd.),
 • informovanost v oblasti zdravotní (bezpečnější braní, bezpečný sex), sociální,  právní,
 • zajištění vyšetření na HIV protilátky,
 • navázání kontaktu a další spolupráce,
 • informovat klienta o zařízeních (KC, detoxifikační a metadonové jednotky, psychiatrické léčebny, terapeutické komunity) a o službách, které může využít,
 • nastavením služeb vycházet vstříc měnícím se potřebám klientů,
 • pomoc při hledání řešení z krizové situace,
 • první pomoc při předávkování,
 • zlepšení zdravotního stavu klienta - ošetření, různých kožních následků injekčního užívání drog, bezpečí a ochrana klienta,
 • odstranění infekčního materiálu z veřejných prostor (ochrana obyvatel před  možnou nákazou),
 • využití znalosti drogové scény ke zkvalitňování služeb pro uživatele drog (účinná  opatření ochrany veřejnosti).

 

KOOPERACE pro ústecké Předlice

Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.07.2012

Předpokládané datum ukončení realizaceprojektu: 30.06.2015

Organizace : Člověk v tísni

V rámci partnerského projektu budeme realizovat sociální služby a služby návratu na trh práce (včetně motivačních služeb pro mládež), které napomohou obyvatelům Předlic orientovat se v kritické životní situaci,získat zaměstnání, usilovat o zlepšení bytové situace a zlepšit kvalitu vzdělávání mladých lidí.

DRUG-OUT Klub zajišťuje terénní program pro uživatele návykových látek.